КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

Архів 2014/2015 н.р.

Звіт директора школи перед громадськістю про діяльність навчального закладу в 2014/2015 н.р., оцінка діяльності 11.06.2015.

Звіт охоплює основні напрями діяльності. Особлива увага звертається на створення у ЗНЗ належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

В школі проводиться послідовна робота щодо реалізації стратегії розвитку державної  освіти, визначеної законодавством України, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, виконання рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми „Вчитель” тощо.

Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 158 Харківської міської ради Харківської області» (далі КЗ «ХЗОШ № 158») здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правової бази:

ст.53 Конституції України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний  заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державного стандарту початкової загальної освітизатвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, з  урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»,  «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Персональний внесок керівника ЗНЗ у підвищення рівня організації нвп узакладі:

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті одним із першочергових завдань у підвищенні ефективності управління освітнім процесом визначила “налагодження високопрофесійного наукового аналітичного і прогностичного супроводу управлінських рішень, їх усебічного інформаційного забезпечення”.

1.  Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення  обов’язковості загальної середньої освіти:

а саме охоплення навчанням  дітей шкільного віку:

- Слід відзначити значне зростання мережі за останні роки:

 

Початкова школа

Середня

Старша

Загальна кількість учнів

Загальна кількість класів

2011/2012

242

240

58

543

20

2012/2013

283

230

53

566

21

2013/2014

328

250

52

611

23

2014/2015

330

285

54

669

23

 

- Організація працевлаштування випускників 11 класу здійснюється на виконання законів та нормативно-правових актів. Грунтовний аналіз надається в річному плані. Щороку видається наказ по школі « Про призначення громадського інспектора». Вчителями збираються довідки –складається база даних. Звірка даних, систематизація, складаються списки, що надаються в РУО. Непрацевлаштовані учні-з ними ведеться робота і працевлаштовуються на роботу. На нараді розглядається зазначене питання, тримається під контролем директором школи.

- продовж навчання випускників 9 класу (за останні 3 роки:

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за технологічним  напрямом диференціації навчання: у  10-А, 11-А  класах за технологічним профілем навчання. Продовжують навчання в 10 класі будуть ––  70%. За останні три роки це гарний показник бажання навчатися в профільному технологічному класі:

 

Закінчили 9 кл.

Пішли в 10 кл. ХЗОШ №158/%

2012/2013

52

32-62%

201/32014

25

20-80%

2014/2015

51

32-63%

Профільне навчання здійснюється згідно Статуту за технологічним профілем: автосправа, діловодство в 10, 11класах. Розподіл по групам здійснюється за бажанням і заявами  батьків. Після вивчення курсу учні здають ДПА з предмета «Технологія», оцінка ставиться в атестат. Батьки підтримують вибір зазначеного профілю-технологічний. 8-9 класі не працюють за допрофільними навчальними планами.

- охоплення дошк освітою в мікрорайоні 

Залучення до навчання: всі діти по мікрорайону (67), яким виповнилося 6 років на 01.09.14 р.,   були залучені до навчання, 72%- навчаються по мікрорайону в ХЗОШ №158. Значний відсоток учнів школи (21%)  складають діти, які проживають в МЖК, відвідують ДНЗ №248.

Школа продовжує працювати в двомовному режимі (1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б,7-Б, 8-Б кл.).

Всі учні-випускники  успішно здають ЗНО і вступають для продовження навчання в ВНЗ.

2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних освітніх технологій в навчальний процес

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  навчальні предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття за бажанням батьків (згідно заяв батьків):

1-А

 

«Поетика» (курс за вибором)

«Риторика» (курс за вибором)

1 год.

1 год.

1-Б

«Музичне та образотворче мистецтво»

0,5 год.

2-А

Рос. мова (курс за вибором)

2 год.

2-В

Рос. мова (курс за вибором)

2 год.

3-А

Рос. мова (курс за вибором)

2 год.

3-В

Рос. мова( курс за вибором)

2 год.

4-А

Рос. мова( курс за вибором)

«Логіка» (курс за вибором)

2 год.

1 год.

4-Б

«Риторика» (курс за вибором)

«Логіка» (курс за вибором)

1 год.

1 год.

4-В

Рос. мова (курс за вибором)

«Логіка» (курс за вибором)

2 год.

1 год.

5-А

Рос. мова (курс за вибором)

Етика(курс за вибором)

1 год.

1 год.

6-А

Рос. мова (курс за вибором)

Етика (курс за вибором)

1 год.

1 год.

6-Б

ІГЗ  з матем

«Логіка» (факультатив)

0,5год.

1 год.

7-А

ІГЗ з хім

0,5год.

7-Б

ІГЗ з хім

0,5год.

8-А, 8-Б, 8-В

Вчимося бути громадянами(курс за вибором)

Екологія рослин (курс за вибором)

Основи споживчих знань (курс за вибором)

1 год.

1 год.

1 год

9-А

Харківщинознавство (спецкурс)

1 год.

10-А

Раціональні функції (курс за вибором)

Експериментальне вивчення явищ у термодинаміці(курс за вибором)

Основи створення комп’ютерних презентацій

ІГЗ з укр. літ.

Визначні постаті України (факультатив)

Захисти себе від ВІЛ(факультатив)

 

1 год.

1 год.

0,5год.

1 год.

1 год.

1 год.

11-А

ІГЗ з істор Укр.

ІГЗ з укр. мови

Геометрія (факультатив)

1 год.

1 год.

1 год.

 

Згідно з навчальним планом учні починають вивчати іноземну мову (англійську) з першого класу, з 5 класу учні починають вивчати другу іноземну мову (німецьку). Таким чином ведеться послідовна спрямована робота на створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів, підготовка до свідомого професійного самовизначення (згідно заяв батьків).

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється в установленому порядку згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 Для успішного проведення навчально-виховного процесу, формування і розвитку предметної ІКТ – компетентності учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечує готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, є необхідна достатня кількість комп’ютерної техніки.

В школі у наявності 34 комп’ютери, із них 25 використовуються  у навчально-виховному процесі та 3 ноутбуки. Також у навчально-виховному процесі використовується 4 мультимедійні стаціонарні проектори (актова зала, каб. №№ 8, 14, 30), та 1- переносний. Не використовуються у роботі 9 комп’ютерів через моральну застарілість, потребують списання. З урахуванням контингенту учнів (669) та педагогічних працівників (56), показник забезпеченості комп’ютерами – 20 учнів на 1 комп’ютер.

Шкільна бібліотека є центром забезпечення інформацією Бібліотечний фонд навчальної літератури (крім підручників), необхідних для виконання навчальних планів і програм складає  7739 екземплярів, які успішно використовуються  педагогічними працівниками у підготовці до уроків та позашкільних заходів, учнями для оволодіння програмовим матеріалом та для написання творчих робіт. Навчальною літературою користуються 669 учнів та 56 педпрацівників (725 учасників навчально-виховного процесу). Середня кількість навчальної літератури на одну особу становить  11 примірників.. Створено сайт «Шкільна бібліотека», медіатека. У бібліотеці створено 10 різних картотек, які допомагають краще орієнтуватись у потоці інформації. Вчителі та за позабюджетні кошти на адресу школи передплачено 20 періодичних видань. Належне  місце в роботі вчителя займає використання комп’ютерної, копіювальної оргтехніки.

Офіційний сайт школи (http://school158.klasna.com/) забезпечує пересічних громадян України достовірною інформацією про навчально-виховну діяльність закладу (освітні послуги, які надаються навчальним закладом, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку навчального закладу, про нововведення у галузі освіти)

Офіційний сайт школи – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального закладу,

У школі активно запроваджуються інноваційні технології в навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи  використовує  в своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад   тощо.

Серед інноваційних технологій, які запроваджуються у навчально-виховний процес педагогами школи  слід відзначити:

-       інформаційно-комунікаційні технології;

-       інтерактивні технології навчання.

-       проектні технології;

-       ігрові технології;

-       елементи театральної, музейної педагогіки

У школі здійснюється новаційна діяльність щодо впровадження  здоров’язберігаючих технологій. Навчальний заклад відноситься  до Європейської мережі  «Шкіл сприяння здоров’я». Школа бере участь в проектній діяльності:

-  ГАШ (громадсько - активна школа) під керівництвом ХАНО (обласний рівень);

- «Інклюзивна освіта» під керівництвом НМПЦ (міський рівень).

3. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи, результативність

Робота з обдарованими учнями

Про якість освіти свідчить кількість відмінників навчання:

 

Нагороджені Похвальними листами

Нагороджені Похвальними Грамотами

Нагороджені медалями

2012/2013

45

5

1зол. , 1 ср.

2013/2014

72

6

1 ср.

2014/2015

71

5

2 зол.

За останні три роки нагороджено медалями 5 учнів, свідоцтво з відзнакою отримали 8 учнів, нагороджено похвальними листами (188) та грамотами 16 учнів, що складає 9% від контингенту учнів. Претенденти цього навчального року підтвердили результатами ЗНО свої нагороди.

Шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів проводився у жовтні 2014 р. Учні брали участь у  олімпіадах з основних предметів. 13 олімпіад для старшої школи, з таких предметів: географія, математика, іноземна мова (англійська), хімія, фізика, біологія, українська мова та література, екологія, історія, економіка, астрономія, інформатика, правознавство.

№ з/п

Навчальний предмет

Кількість учасників І етапу/кл.

Кількість переможців

І етапу за ступенями дипломів

5

6

7

8

9

10

11

І

ІІ

ІІІ

1.

Географія

 

 

 

10

15

10

15

3

3

3

2.

Математика

 

25

20

15

25

10

15

3

3

3

3.

Іноземна мова: англійська мова

 

 

 

10

20

15

20

3

3

3

4.

Хімія

 

 

 

10

15

10

16

3

3

3

5.

Фізика

 

 

25

10

20

10

15

3

3

3

6.

Біологія

 

 

 

11

20

10

15

3

3

3

7.

Українська мова та література

 

 

30

10

20

10

15

3

3

3

8.

Екологія

 

 

 

 

 

5

5

3

3

3

9.

Історія

 

 

 

10

15

10

15

3

3

3

10.

Економіка

 

 

 

 

 

 

10

3

3

3

11.

Астрономія

 

 

 

 

8

10

10

3

3

3

12.

Інформатика

 

 

 

 

10

10

10

3

3

3

13.

Правознавство

 

 

 

 

20

10

-

3

3

3

Шкільна олімпіада для молодшої школи (4-ті класи) «Путівка в науку» містила в собі завдання з  математики, української мови, природознавства. Учні, які посіли 1-2 місця, брали участь у районному етапі олімпіад. Переможцем районного етапу (2 місце з математики) став Тарасов Грегоріо-Філіп учень 4-Б классу  (вчитель Цимбалова Г.О.) Педагогу організатору Сургай В.П. звернути увагу на кращу підготовку учнів початкової школи.

 ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади 2014/2015 н.р. проходив у листопаді – грудні 2014 р. Учні школи брали участь у 13 олімпіадах, з таких предметів: географія, математика, іноземна мова (англійська), хімія, фізика, біологія, українська мова та література, екологія (захист проекту), історія, економіка, астрономія, інформатика, правознавство.

Сім учнів стали переможцями районних олімпіад в 2014/2015 н. р. і нагороджені Дипломами:

№ з\п

ПІБ учня

Предмет

Клас

Місце

ПІБ учителя, який підготував учня

1.

Окішева Альона

Правознавство

10-А

І

Гірник Л.М.

2.

Стеценко Ірина

Правознавство

9-А

І

Гірник Л.М.

3.

Клочко Ольга

Правознавство

9-А

ІІ

Гірник Л.М.

4.

Ковальов Михайло

Математика

6-Б

ІІ

Гаврилова Г.П.

5.

Мовчан Наталія

Екологія

11-А

ІІІ

Штаркман З.О.

6.

Клочко Ольга

Географія

9-А

ІІІ

Лола О.В.

7.

Гарг Анджолі

Англійська мова

8-Б

ІІІ

Кушнарьова Н.О.

8.

Тимошенко Дар’я

Хімія

8-Б

ІІІ

Пшик М.П.

Учениця 9-А класу  Клочко Ольга  стала переможцем у декількох олімпіадах: з правознавства (ІІ місце) та географії (ІІІ місце). Учениця 10-А класу  Окішева Альона  стала переможцем районної олімпіади з правознавства (І місце) та обласної олімпіади з правознавства (ІІІ місце).

Важливе місце в роботі з обдарованими учнями посідає участь у роботі Малої Академії наук. Чотири учні стали переможцями районного етапу конкурсу-захисту робіт в Малій Академії наук у  2014/2015 н. р. Учениця 11-А класу Кубай Маргарита писала 2 роботи. Чотири роботи  учнів потребують допрацювання, щоб захистити в наступному навчальному році:

№ з\п

ПІБ учня

Секція

Клас

ПІБ учителя, який підготував учня

1.

Забара Софія

Математика

10-А

Гаврилова Г.П.

2.

Стреляна Дар’я

Фізика

10-А

Альошкіна А.М.

3.

Окішева Альона

Фізика

10-А

Альошкіна А.М.

4.

Безпала Софія

Валеологія

9-А

Савинська К.В.

  Значне  місце в роботі з обдарованими учнями посідає участь  у мовних конкурсах протягом 2014\2015 н.р.:

№ з\п

ПІБ учня

Назва заходу

Клас

Диплом за місце

ПІБ учителя, який підготував учня

1.

Окішева Альона

Конкурс знавців української мови

10-А

ІІ

Русанова О.І.

2.

Сургай Анастасія

Конкурс знавців української мови

8-А

ІІІ

Склема Н.О.

3.

Сургай Анастасія

Міжародний мовно – літературний конкурс ім.Т.Г.Шевченка

8-А

ІІ

Склема Н.О.

4.

Меденцева Єлизавета

Міжародний мовно – літературний конкурс ім.Т.Г.Шевченка

6-А

ІІІ

Русанова О.І.

5

Тимошенко Дар’я

Конкурс знавців російської мови

8-Б

ІІІ

Вітколенко О.В.

Учні школи активно беруть участь у тематичних конкурсах з навчальних предметів:

Назва

Всеукраїнського конкурсу

З предмету

Кількість учасників школи №158

Кількість нагороджених дипломами

І ступеня

ІІ ступеня

ІІІ ступеня

Колосок        

Хімія

103

 

 

 

Геліантус      

Природознавство

30

0

0

7

Кенгуру         

Математика

139

25

66

48

Соняшник    

Українська мова

61

2

6

19

Кришталева Сова    

Правознавство

14

13

1

0

Лелека

Історія

44

13

6

11

У конкурсі з виразного читання «Читання віршів про Велику Вітчизняну Війну учень 10-А Григоренко Денис посів ІІІ місце.

Команди школи щороку беруть активну участь в предметному турнірному русі. У 2014\2015 році переможцями І (районного) етапу міських турнірів шкільні команди стали на Турнірі юних хіміків -ІІІ місце, Турнірі юних біологів - ІІ місце,  Турнірі юних математиків - ІІ місце.

Учениця 3-А класу Анциферова Ірина брала участь у таких проектах:

-          «Творчий шанс» VІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Осінні мелодії. Ірина нагороджена Дипломом Лауреата ІІІ ступеня у номінації вокал;

-          «Творчий шанс» І Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Зимове сяйво. Ірина нагороджена Дипломом Лауреата ІІІ ступеня у номінації вокал.

Щорічно школярі беруть активну участь у районному конкурсі «Юні дарування»:

-          танцювальний колектив «Континент» посів ІІ місце.

-          хоровий колектив «Музичні барви» переможець в номінації « Натхнення та талант».

 Слід в відмітити численні перемоги учнів школи, які відвідують «Зразковий художній колектив танцювально – циркову студію «Надія», а також учнів, які займаються в різноманітних спортивних секціях, студіях і беруть активну участь у відповідних конкурсах, змаганнях. Вихованці «Зразкового художнього колективу танцювально – циркової студії «Надія» брали участь у конкурсі «Маленький крок на велику сцену» та нагороджені Дипломами:

- за І місце у номінації  «Дети все смогут, если взрослые помогут»;

- за І місце у номінації  «Оригинальный жанр».

 В районному конкурсі «Київський має талант» вихованці «Зразкового художнього колективу танцювально – циркової студії «Надія» нагороджені сертифікатом на 500 гривень і Дипломом «Глядацьких симпатій.

Спортивна робота.

У І семестрі учні брали участь у шкільних, районних та міських змаганнях.У школі був проведений олімпійський тиждень, 09 вересня-міні-лекція «Фізичне виховання в Стародавній Греції» для учнів 1-4 кл.в якій взяли участь 313 учнів, 10 вересня -міні-лекція «Олімпійці» для учнів 5-8кл.в якій взяли участь 246 учнів,11 вересня -бесіда «Скарбнички цікавинок» для учнів 9-11кл.в якій взяли участь 75учнів. З 26 листопада по 05грудня у школі був проведений тиждень фізичної культури. Були проведені спортивні змагання з Малих олімпійських ігор, в яких брали участь 150 учнів 3-8 класів,у І групі серед учнів 3-4 кл.переможцями стали учні 4-Ата 4-Б кл.,у ІІ групі серед учнів 5-6 кл.переможцями стали учні 6-А кл.,у ІІІ групі серед учнів 7-8 кл. переможцями стали учні 8-Б кл.

Учні нашої школи брали участь у районних змаганнях - «Легкоатлетична естафета», змагання з волейболу (хл.), також взяли участь у міських змаганнях-«Біг патрулів».

У ІІ семестрі учні нашої школи брали участь у районних змаганнях з баскетболу 3х3(хл. та дів.) де команда дівчат посіла 1 місце, «Чотирьохбір’я», змагання з футболу «Шкіряний м’яч»-1 місце, змагання з бадмінтону. Також взяли участь у обласних змаганнях «Баскетбол 3х3»-де посіли 1 місце по місту Харкову та 2 місце по Харківській області,«Козацький гарт» де посіли  2 місце у підгрупі, приймали участь у«Харківському марафоні-2015.

На базі нашої школи були проведені районні змагання з футболу «Шкіряний м’яч».

Учениця 4-Б класу Опалко Діана посіла ІІІ місце на всеукраїнських змаганнях  5 етапу кубку України з фігурного катання на ковзанах серед дівчат молодшого віку 2005\2006 р.н.

Учень 5-Б класу Кисленко Денис посів І місце у чемпіонаті України з водного поло серед юнаків 2003/2004 р.н.

Учениця 5-Б класу Побажанська Вероніка брала участь у таких конкурсах:

-          VI  відкритий клубний турнір з художньої гімнастики «Весняна райдуга», ІІІ місце;

-          Чемпіонат КЗ «КДЮСШ № 1 ХМР» з художньої гімнастики, ІІІ місце;

-          Кубок Харкова по художній гімнастиці серед гімнасток першого розряду.

 

Організація індивідуального навчання

Класно-урочна система організації занять поєднується з індивідуальною формою навчання, яке здійснюється для учнів, що за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад. Відповідно до нормативно-правових документів освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, відповідає вимогам Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти.

Питання про організацію індивідуального навчання, змістовного дозвілля учнів розглядалося на педраді ( протокол № 12 від 29.08.2014), на засіданнях ШМО класних керівників (протокол № 1 від 29.09.2014).  На загальношкільних та класних батьківських зборах, які відбулися 04.09.2014, 14.11.2014, 15.05.2015 розглядалися питання щодо запобігання бездоглядності, бродяжництву та дитячій злочинності, профілактиці насильства в сім’ї. На ці збори запрошувалися представники правоохоронних органів, лікарі, представники соціальних служб.

Організація індивідуального навчання здійснена на підставі:

-          заяв батьків на ім’я директора ЗНЗ із зазначенням термінів організації навчання та кількості годин на вивчення предметів;

-          медичної довідки лікувального закладу із зазначенням необхідності організації навчання за індивідуальною формою;

-          наказу директора, наказів РУО;

-          клопотання про погодження організації навчання від РУО

-          рішення ради навчального закладу та індивідуального навчального плану, затвердженого директором ЗНЗ

В 2014/2015 н.р.  6 учнів за станом здоров’я навчалися на зазначеній формі роботи Курінько М., Степуренко Д. (2-Б), Костюковська С., ОсадчийА.,(6-Б), Карпенко Г.(7-Б), Сурхаєв Д.(10-А) . Довідки з медичних установ надані своєчасно. Відсотковий розподіл між ступенями навчання свідчить, що більше їх серед них учнів середньої та старшої школи. Навчаються на індивідуальній формі навчання 4 дітей інвалідів.  Крім урочної діяльності (згідно графіків) учні були охоплені й позашкільною діяльністю

Управління виховним процесом передбачає систему різноманітних видів діяльності, спрямованих на розвиток особистості кожного учня, на підвищення педагогічної майстерності вчителів.

Серед гуртків, що організовано з 1-го вересня 2014/2015 н. р. на базі школи – гуртки науково-технічного, еколого-натуралістичного, фізкультурно-спортивного, художньо-естетичного напрямів: хоровий гурток мистецтва співу «Веселі нотки», гурток образотворчого мистецтва „Юний художник”, технічної творчості «Своїми руками», гурток танцювально-цирковий «Надія», хореографічно-танцювальний «Континент», інформатика «Цікава математика», урток «Основи експериментальної хімії», гурток з військово-патріотичного виховання, „Юний стрілець”, спортивні секції з тенісу, баскетболу, таеквон-до. Працюють як бюджетні гуртки, так і гуртки на громадських засадах: «Дружина юних пожежних», «Юні інспектори руху», «Правознавець».

 

Бюджетні кошти

Позабюджетні кошти

Гурток “ Прикладне мистецтво”

Спортивний гурток (теніс)

Гурток “Школа безпеки”

Гурток “Спортивна акробатика”

Гурток “Основи експериментальної хімії”

Танцювально-цирковий гурток “Надія”

Гурток “Ритміка”

Танцювальний гурток “Континент”

Гурток “Очумілі рученята”

Гурток “Ритміка”

Гурток “Хор”

Гурток “Виразне читання”

Гурток “Єстрадний вокал”

Додаткові заняття з хімії, англійської мови, російської мови, біології, логіки

Гурток “Юний математик”

 

Всього в гуртках школи займається 364 учні школи, що складає 73 % учнів. Серед них:

дітей сиріт – 6;

дітей з багатодітних сімей – 15;

дітей чорнобильців – 2;

дітей одиноких матерів – 5;

дітей із неблагополучних сімей – 1;

дітей, які стоять на внутрішньошкільному обліку – 3.

Аналізуючи позаурочну зайнятість учнів у гуртках, секціях, навчальних та підготовчих курсах, освітніх центрах адміністрація школи веде роботу, спрямовану на створення умов для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів. Широкий спектр послуг у сфері позашкільної освіти забезпечує школа.

У школі навчається 669 учнів,  за статистичними даними  2014/2015 навчального року відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, становить 90 %. Школа співпрацює з ЦДЮТ №3, СЮТ, Дитячими-юнацькими спортивними школами, проводяться спортивні секції з тенісу, баскетболу, таеквон-до.

Залучення дітей соціально незахищених категорій до позашкільної освіти

На обліку у школі  перебуває 44 учні пільгових категорій. Діти пільгових категорій охоплені (76%) позашкільною освітою.

Надання освітніх послуг.У 2014/2015 н. р. учителі вели додаткові платні години. Продовжили свою роботу гуртки: гра на музичних інструментах,  танцювально-цирковий гурток “Надія”, танцювальний гурток “Континент”, гурток спортивна акробатика, спортивно-цирковий гурток, спортивний гурток з тенісу,  гурток «Ритміка» у 4-А класі, гурток «Ритміка» у 4-Б класі, гурток «Ритміка» у 4-В класі, танцювальний гурток. Створені гуртки з предметів виразне читання (4-А, 4-Б, 4-В).

За платні послуги школа заробила 50.000 грн,(спецфонд), які витрачені:

- зарплата вчителям

-          (40.000) на заміну вікон в фойє.

-          Оплата послуг міського телефону.

Бізнес-план за 2014/2015 р. виконаний на 100%. 

4. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації мтб:

- установка системи відео-спостереження (за підтримки Бароніна Б.І., депутата ХМР)

- установка вай-фая в бібл., на І пов.(«Тріолан»)

-установка тривожної кнопки.

-побілка І поверху (Курило С.І., директор МЖК).

5. Залучення додаткових джерел фінансування нз та їх раціональне використання

- установка системи відео спостереження (за підтримки Бароніна Б.І.,депутата ХМР)

- установка вай-фая в бібл., на І пов.(«Тріолан»)

-установка тривожної кнопки.

-побілка І поверху (Курило С.І., директор МЖК ).

-       6. Вжиті заходи щодо забезпечення ЗНЗ) кваліфікованими педкадрами та доцільність їх розстановки

У школі працюють 72 працівники, у тому числі педагогічних працівників - 56, із них на постійній основі - 52, адміністративного персоналу - 4.

Питання підбору педагогічного персоналу вирішується відповідно до вимог законодавства, з урахуванням ресурсного забезпечення школи в цілому за всіма показниками, але, в першу чергу, за показниками людських (кадрових) ресурсів та управлінського потенціалу. У навчальному закладі працює 56 педагогічних працівників, які не на 100% задовольняють потреби навчального закладу. Вакансії наявні. Із них:  50%  вчителів – віком від 23 до 40 років, 7 працівників – пенсійного віку, що складає 12%. Ведеться активна робота щодо оновлення кадрів, залучення до роботи молодих працівників, випускників вищих навчальних педагогічних закладів (23). Розвинена система роботи для допомоги молодим вчителям наставництво.  Із 56 педагогічних працівників: 12 (21 %) мають кваліфікаційний рівень «Спеціаліст вищої категорії», 16 (29 %) - «Спеціаліст І категорії», 5 (9 %) - «Спеціаліст ІІ категорії», 23 (41 %) – «Спеціаліст».

 

№ з/п

Кількість педпраців-

ників

Мають категорію

Мають звання

Вищу

І

ІІ

Спеціа-ліст

Старший учитель

Учитель-методист

1.     

56

12

21%

16

29%

5

9%

23

41%

6

11,5%

3

5,8%

 

 

За останні чотири роки у закладі відбувається оновлення кадрового складу педагогічного колективу у зв’язку та прийомом на роботу молодих спеціалістів.

2014/2015 навчальний рік – Диплом лауреата  у міському конкурсі "Молода людина року" Сердюк Д.А., учитель фізичної культури в номінації "Діяльність у невиробничій сфері".

 

7. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та  педпрацівників

Адміністрація школи контролює питання здоров’я дітей та. Співробітників школи. Поглиблені медичні огляди проведено своєчасно (згідно графіка). Обстежено 640 учнів за мережею. Практично здорових 25%, а саме-190 учнів, на диспансерному обліку стоять 64% (291 учень), направлені на дообстеження 206 учнів (45%).  Вікові щеплення зроблені своєчасно.

Соціальний  паспорт школи:

—  діти, які знаходяться під опікою

(сироти і позбавлені піклування)  - 6

—  діти загиблих міліціонерів, шахтарів - 0

—   діти  інваліди – 9

—  діти напівсироти  - 8

—  діти з багатодітних сімей  - 15, сімей-8,

—  діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС  - 4

—  діти з малозабезпечених сімей  - 6

—  діти одиноких матерів -  5

Всі працівники школи проходять обов’язкові медичні огляди у відповідності з діючим законодавством та мають особисті медичні книжки єдиного зразка відповідно до Положення про медичний огляд працівників, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.1994   № 45 і зареєстрованого у Міністерстві  юстиції  21.06.1994  за № 136/345. Підписана угода з Міською поліклінікою №10 щодо проходження мед. огляду співробітниками школи.

8. Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних  працівників

Одним із важливих аспектів формування здорової  дитини є організація харчування. На виконання міської програми «Дитяче харчування» в школі організовано роботу щодо забезпечення учнів 1-4 класів гарячим харчуванням. Наказами по школі призначені відповідальні за організацію харчування, затверджені списки учнів 1-4 класів для організації безкоштовного харчування, списки учнів 1-х класів для організації харчування молоком,  списки учнів пільгових категорій для організації харчування за кошти фонду загальної середньої освіти, складені списки дітей, які потребують дієтичного харчування.  У приміщенні обідньої зали оформлено інформаційний куточок, проводиться санітарно-просвітницька робота, при організації харчування учнів адміністрація школи керується вимогами санітарного законодавства,  контролює чіткість дотримання режиму харчування. Організацію харчування учнів школи виконує КП «Комбінат дитячого харчування». Питання організації гарячого харчування учнів та моніторинг його забезпечення знаходяться під постійним контролем директора школи.  В 2014/2015 навчальному році безкоштовним харчуванням в 1-4-х класах (328 учнів із 330) охоплені 99,7% дітей (2 учнів 2-Бкласу (0,7%) навчається за індивідуальним навчальним планом). Отримують соціальну пільгу-безкоштовно молоко 64 учні (1-А та 1-Б класів). Серед пільгових категорій безкоштовним харчуванням у 2014/2015 н.р.   забезпечені 9 учнів (1,3%): Колодяжний Микита (8-В клас),  Савченко Катерина (2-В клас), Кондратенко Єлизавета (5-Б клас), Поцелуєв Михайло (6-Б клас), Ніконенко Руслан (1-Б клас), Ільїн Ілля(11-Аклас), Ярослав Слюсар (1-Б клас), Запонова Мілена (6-А клас). У школі ведеться роз’яснювальна робота щодо важливості організації гарячого харчування для забезпечення стану здоров’я учнів 5-11 класів. Харчування учнів 5-11 класів організовано за кошти батьків. Асортимент страв затверджений у перспективному та щоденному меню. Ведеться С-вітамінізація третіх страв. Учні школи забезпечені альтернативною питною водою «Роганська», гарантованої якості.  Медичною сестрою, а в разі її відсутності – відповідальним за організацію харчування, проводиться контроль якості виготовлених став, допуск працівників харчоблоку до роботи.

 Кількість учнів 5-11-х класів, охоплених всіма видами харчування,  складає 85%. В школі створені умови для харчування всіх бажаючих учнів: гаряче харчування,  буфетна продукція, асортимент якої погоджується з Харківським міським управлінням Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Харківські області. Вся  продукція забезпечена документами, які гарантують її безпеку та доброякісність.

У ХЗОШ № 158 обладнано медичний кабінет, який згідно з ДержСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі, забезпечений медичним обладнанням та ліками. Медичні картки учнів упорядковані у теки, відповідно кількості учнів за Алфавитною книгою. Фактична кількість медичних працівників відповідає нормативам, медичне обслуговування в закладі здійснюють медичні працівники Харківського Комунального закладу охорони здоров′я «Харківська міська дитяча поліклініка № 23», а саме  медична сестра Малиш Н.В.(за сумісництвом), та лікар Романкова І.А.

Всі працівники школи проходять обов’язкові медичні огляди у відповідності з діючим законодавством та мають особисті медичні книжки єдиного зразка відповідно до Положення про медичний огляд працівників, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.1994   № 45 і зареєстрованого у Міністерстві  юстиції  21.06.1994  за № 136/345.

9.Дотримання вимог охорони дитинства,  охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Будівля та приміщення ХЗОШ № 58 забезпечують оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування, фізичного розвитку учнів. Кількість учнів навчального закладу (669 ) не перевищує його проектну потужність (1170).

Улаштування,  обладнання  приміщень школи здійснюється у відповідності до вимог ДБН В.2.2-3-97, що сприяє забезпеченню умов функціонування та організації навчально-виховного процесу і проведення позакласної роботи.  Матеріально-технічна база ХЗОШ № 158 відповідає санітарно-гігієнічним та технічним нормам. Адміністрація школи здійснює заходи, спрямовані на збереження будівлі у належному стані, якісну експлуатацію інженерних комунікацій, своєчасно проводить ремонтні роботи, запобігає аварійним ситуаціям. У школі здійснюється періодичний контроль за станом будівлі. Відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладено на керівника закладу, заступника з ГР, здійснюєьсят щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм.

Усі приміщення школи використовуються за призначенням, мають естетичний вигляд.

Естетичне оформлення інформаційних стендів, класних куточків та іншої наочності відповідає  санітарно-гігієнічним та методичним вимогам.

Ведеться відповідна робота з покращення зовнішнього вигляду будівлі і благоустрію території,  працівниками та батьками учнів щорічно проводяться ремонтні роботи у навчальних кабінетах, коридорах, на сходових маршах.

10. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей 

При наявності документів учні пільгового контингенту отримують:

-          матеріальну підтримку: гроші, одяг, взуття. В 2014/2015 н.р. отримали Костюковська С., Поцелуєв М.(6-Б), Ільїн І.(11-А), Кондратенко Є.(5-Б)  Учень 11-А кл. –випускник 2014/2015 р. - для випускного отримав одяг та взуття.

-          безкоштовні Новорічні  подарунки, білети безкоштовні в театр, кіно.

-          безкоштовне харчування

- надаються  психологічні  консультації дітям і батькам.

11. Моральне та матеріальне стимулювання учнів і пед. працівників,  організація їх відпочинку та оздоровлення

Стипендію «Кращий учень закладу» в 2014\2015н.р. отримувала учениця 11-А кл.- Матійко Катерина, як переможець предметних олімпіад за рішенням педради і ради закладу. Буде отримувати в новому н.р.- Окішева Альона (10-А кл.) як переможець предметних олімпіад за рішенням педради і ради закладу.

Оздоровлення учнів в пришкільному таборі

З метою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2015 році, дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей  в загальноосвітній школі I-III ступенів № 158 було організовано та відкрито з 02.06.2015 по 19.06 (включно) 2015 року пришкільний табір відпочинку «Веселка».Всього охоплено учнів – 170, серед яких:

·         дітей пільгового контингенту – 8;

·         дітей ЧАЄС - 4;

·         дітей сиріт – 2;

·         дітей, позбавлених батьківського піклування -1;

·         дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 5

·         дітей – інвалідів – 4

·         дітей диспансерному обліку -121;

·         талановитих дітей – 25.

У 2014/2015 н. р. було оздоровлено на суму 35.700грн.

Рік

Путівок повноплатних

Пільговики

 

2013 2014

140

8

 

2014 2015

170

11

 

Педагоги отримують:

-матеріальну допомогу на оздоровлення,

-премії (незначні);

-санаторні путівки для самих вчителів та дітей (4 путівки від ПК).

12. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності та бездоглядності відбувалася на підставі «Планів спільної роботи» між районним управлінням освіти, школи та управлінням у справах дітей, управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, відділом кримінальної міліції у справах дітей, наркологічним кабінетом та центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 Разом із зазначеними вище організаціями з метою запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, жебракування, бродяжництва, злочинності, попередження скоєння насильства, катування та мордування дітей було проведено:

-спільні обстеження житлово-побутових умов учнів пільгового контингенту, дітей із неблагополучних сімей та дітей девіантної поведінки;

-спільні профілактичні рейди «Урок»;

-профілактичні бесіди.

Протягом 2014/2015 року проводився  рейд «Урок» в мікрорайоні школи, який дозволяє  виявити учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин та з’ясувати місця їх перебування.

 З 1 вересня 2014/2015 навчального року в школі працював Штаб з профілактики правопорушень серед учнів. Всього було проведено 15 засідань Штабу.

У школі постійно поповнюється база  даних  на дітей-сиріт (4), дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неблагополучних сімей,  учнів, які  стоять на внутрішкільному обліку(21).

Протягом  2014/2015 навчального року, згідно індивідуальних планів педагогів – наставників, проводились бесіди з правового виховання з учнями девіантної поведінки спеціалістом у справах неповнолітніх Київського райвиконкому Андренко С.Д., дільничним інспектором Білоконь Д.О., ст. лейтенантом Київського РВ Сінюковим Є.В.,  лікарем – наркологом Єрмаковою Н.П.

Одним із напрямків виховної роботи є робота з профілактики правопорушень та запобіганню негативних явищ в учнівському середовищі. В школі працює  Батьківський університет, гурток «Правознавець», Штаб з профілактики правопорушень. Одним із напрямків роботи учнівського самоврядування є профілактика правопорушень серед учнівської молоді. За учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги закріплюються педагоги - наставники, які складають індивідуальні плани роботи з цими підлітками, звітують про проведену роботу. Робота з цього напрямку узагальнюється наказами по школі.

Упродовж останніх трьох років у ХЗОШ № 158 не було скоєно правопорушень під час навчально-виховного процесу.

У школі працює система роботи з профілактики правопорушень, одним із напрямів якої є робота з попередження пропусків занять без поважної причини. Питання відвідування учнями навчальних занять розглядається на нарадах при директорові, на методичному об’єднанні класних керівників, батьківських зборах, засіданнях Штабу з профілактики правопорушень, Батьківського університету. У школі створено систему оперативного контролю за відвідуванням навчальних занять учнями 1-11класів, яка включає в себе щоденний, щотижневий, щомісячний, щосеместровий та річний види контролю. Здійснюється моніторинг відвідування учнями навчальних занять по класах. Щоденно заповнюється журнал оперативного контролю. Активізовано роботу з обліку відвідування учнями занять, системною є практика проведення самоекспертизи щодо відповідності відмітки про пропуски занять на предметних сторінках та у зведеному обліку. Відсутність учнів через хворобу підтверджена довідками із лікарень, пропуски занять через поважну причину – заявами батьків, що зберігаються в теках з  особовими справами учнів. За результатами попереднього семестру  відсутні  пропуски  уроків без поважних причин.

13. Стан дитячого травматизму

З метою збереження життя і здоров’я учнів у школі існує система  навчальної, просвітницької та виховної роботи. Робота щодо запобігання дитячого травматизму  знаходиться на постійному контролі адміністрації . Питання організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників начально-виховного процесу та запобігання випадкам травмування учнів  заслуховується  на нарадах при директорові, на засіданні методичного об’єднання класних керівників,  батьківських зборах.

Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог під час проведення уроків та позакласних заходів. На виконання нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, про що зроблено  записи у журнали  інструктажів та класні журнали. Класні керівники проводять відповідну профілактичну роботу з учнями з питань безпеки життєдіяльності. У журналах і щоденниках учнів наявні записи про проведення запланованих та додаткових бесід. Протягом року класні керівники організовують  різноманітні заходи з профілактики дитячого травматизму (бесіди, години спілкування, вікторини, екскурсії тощо), що відображено в планах роботи класних керівників. Обладнані тематичні куточки  з безпечної поведінки учнів у різних ситуаціях, наявні схеми безпечного руху до навчального закладу.  З метою підвищення обізнаності учнів, практичному удосконаленні знань дітей, запобіганню  та профілактики дитячого травматизму, складено план спільних заходів з працівниками ДАІ Київського району. Щорічно у вересні  проводяться Єдині дні з правил дорожнього руху, Тиждень безпеки дорожнього руху, Місячник безпеки дорожнього руху відповідно до складених планів, агітбригада ЮІР проводить урок школи для учнів початкової  школи «Безпечний шлях додому», проводяться Дні цивільного захисту.

Одним із шляхів запобігання дитячого травматизму є вивчення учнями курсу «Основи здоров'я», програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій.

На сайті школи у розділі «Інформація для батьків» створено сторінку «Попередження дитячого травматизму», де розміщено нормативно-правову базу та інформацію для дітей та батьків  з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

За останні три роки кількість дітей, які отримали травми під час навчально-виховного процесу складає 1,1%:

Рік

Середня к-ть  учнів у школі

Травмування під час навчально-виховного процесу

Всього травм, % від загальної кількості

2011

543

1

 0,3 %

2012

566

0

 0 %

2013

611

0

 0%

2014

669

1

0,3 %

Адміністрацією школи та членами комісій забезпечується дотримання вимог щодо розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу, у повному обсязі. Нещасні випадки, які сталися під час навчально-виховного процесу реєструються  у відповідному журналі.

Потребує продовження роботи класних керівників щодо формування у учнів основних моделей безпеки під час виникнення надзвичайних ситуацій, формування у учнів  навичок безпечної поведінки під час перерв та під час  проведення масових заходів; посилення персонального контролю збоку адміністрації школи за роботою вчителів щодо профілактики та попередження дитячого травматизму.

 

14. Залучення педагогічної та батьківської громадськості нз до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

Як доводить аналіз документів школи, директор підтримує цю важливу лінію роботи: забезпечує зв’язки з радою навчального закладу, батьківським комітетом, з профспілкою працівників освіти і науки тощо. Це зумовило протікання відповідних демократичних процесів у школі, що станом на час атестації дають підставу говорити про децентралізацію адміністративної влади в школі та посилення процесів громадсько-державного управління в ній.

 В школі працює Рада закладу, яка складається пропорційно з різних категорій учасників навчально-виховного процесу: учнів, батьків, педагогів, членів адміністрації. Вона діє на основі Положення про раду Харківської загальноосвітньої школи №158  Харківської міської ради Харківської області, складеного відповідно до Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОНУ від 27.03.2001 №159, вирішує питання, як безпосередньо пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, так і щодо проведення оздоровчої та культурно-масової роботи, зокрема–спільно з адміністрацією розглядає і погоджує річний план роботи школи та здійснює контроль як за його виконанням, так і з виконанням Статуту закладу; погоджує режим роботи школи, Правила внутрішкільного розпорядку; розклад навчальних занять,  вносить пропозиції щодо доцільності вибору навчальних предметів варіативної частини робочого навчального плану; розглядає кандидатури на представлення до нагородження випускників медалями та грамотами; здійснює  громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, участь в організації оздоровлення учнів, сприяння покращенню харчування дітей і дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу; встановлення зв’язків з місцевими органами самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школи з питань її благоустрою та забезпечення в ній оптимальних санітарно-гігієнічних умов; встановлення зв’язків з органами внутрішніх справ щодо охорони і збереження  життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-       ініціювання і надання пропозицій щодо матеріальної допомоги учням, що потребують на соціально-економічну підтримку, щодо стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків, що активно беруть участь у життєдіяльності школи тощо.

-       співпрацює з іншими державними і недержавними організаціями Харківського регіону, України  з різних аспектів, що відповідають основним напрямкам його діяльності.

З кожною з означених структур керівник навчального закладу плідно працює як у межах спланованого (відбивається у річному плані роботи на кожний поточний рік), так і позапланово.

У школі створена і діє дитяча неполітична організація «Республіка Рівних». До структури учнівського самоврядування входять комітети за напрямками: «Ми за здоровий спосіб життя», «Країна Барвінкова», «Вахта пам’яті»,  «ЮІР», «ДЮП», Ековарта», «Правознавець», які забезпечують реалізацію відповідних напрямів роботи. 

Батьківський комітет школи при необхідності захищає законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування,  спільно з педагогічним колективом проводить роботу із розвитку у учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей, інтересів, з підвищення рівня вихованості учнів, з залучення батьківської громадськості до участі у позакласній роботі, організації і проведенні різноманітних заходів.

У цілому в школі забезпечується відповідність діяльності  вимогам законодавства, простежується системність в роботі, конкретність рішень та позитивний вплив на вирішення завдань та проблем школи.

15. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом,  радою, самоврядуванням

Робота зі зверненнями громадян організовується відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Надійшло 1 письмове звернення у 2014/2015н.р. році, з метою усунення проблеми, яка виникла через конфлікт між вчителем, учнем та його мамою. Було прийнято рішення: замінити вчителя, що викладає в даному класі.  Конфліктну ситуацію вичерпано.

Головні завдання, поставлені перед школою в минулому навчальному році, виконані, в закладі створені належні умови для підвищення рівня організації НВП.

 

Рішення 

загальних зборів колективу  ХЗОШ № 158 і представників батьківської громадськості

                                                              від 11.06.2015 р.

                                                                Постановили:

 1. Визнати роботу  директора  школи за 2014/2015 н.р. «задовільною».

2. Внести пропозицію щодо матеріального заохочення директора за підсумки роботи ЗНЗ в 2014/2015 н.р. в розмірі одного місячного окладу.

 3. Визнати роботу ради закладу в 2014/2015 н.р. »задовільною».

4. Визнати використання позабюджетних коштів правильним і раціональним.

5. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо вибору профільності навчання в старшій школі.

6. Запланувати заходи щодо збереження здоров’я, упередження травматизму в рамках проекту «Школа сприяння здоров’ю».

7. Розширити мережу безкоштовних  предметних гуртків.

8. Залучати до гурткової роботи та в організації самоврядування учнів девіантної поведінки.

9. Залучати представників батьківської громадськості до виховної роботи, роботи в виховних центрах (музеях).

10. Провести підготовчу роботу щодо збільшення кількості охоплення учнів гарячим харчуванням до 100%.

11. Відкрити в 2015/2016 н.р. гуртки за позабюджетні кошти з 01.09.2014 р.:

- танцювально-циркова студія «Надія»;

- сучасного танцю «Континент» .

та  додаткові години з навчальних предметів.

12. Скласти план  ремонтних робіт на літо 2015 р. та на 20 15/2016 н.р

 

11.06.2015 р.

 

Голова загальних зборів                                                                                       Т.О.Лактіонова

Секретар                                                                                                                    І.В.Крапівцова