КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 


План роботи бібліотеки

 

Аналіз роботи шкільної бібліотеки ХЗОШ № 158

у 2016-2017  навчальному році

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації.

У  2016-2017 навчальному році робота бібліотеки  школи була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР, наказу МОН України від 14.05.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про бібліотеки ЗНЗ», постанов Кабінету Міністрів України.

         Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на національне, громадське, трудове, естетичне виховання; виховання культури читання учнів, поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво позакласним читанням. Робота бібліотеки у  2016-2017  навчальному році спиралася на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу та здійснювала інформаційно-бібліографічний супровід упровадження Державних стандартів освіти.

 Завідувач  бібліотеки на протязі року:

×        здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;

×        надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;

×        формувала в учнів навички незалежного користувача бібліотеки, навчали користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й критичній оцінці інформації;

×        удосконалювала традиційні  й освоєнні  нові  бібліотечні технології. Забезпечувала  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів. Надавала  методичні  консультаційні допомоги педагогам, батькам, що вчаться в одержанні інформації.

×        Використовувала різні форми проведення масових заходів.

Саме тому бібліотека школи стала  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації.

             Шкільна бібліотека має абонемент, великий читацький зал  (на 16 посадочних місць). Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольовані приміщення.

       Протягом 2016-2017 навчального року бібліотекарь продовжувала формування бібліотечного фонду, який відповідав би за змістом освітнім, виховним та інформаційним потребам, а також забезпечував  бібліотечне обслуговування учнів та вчителі.

                 За 2016-2017 навчальний рік бібліотека одержала художньої та галузевої літератури у кількості 25 примірників на суму 2794,50 грн. за рахунок акції «Подаруй книгу бібліотеці». З вищезазначеного можна зробити висновок, що коштів на придбання художньої та методичної літератури недостатньо.  За цей рік бібліотека одержала за новою програмою для учнів4,7, 8-х класів –3286 примірників підручників.

              Наша бібліотека продовжуватиме свою діяльність  у всіх напрямках, за якими працює гімназія. 

І     Оновні завдання

і напрямки роботи шкільної бібліотеки

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

Бібліотека  загальноосвітньої школи  є важливою  ланкою забезпечення навчально – виховного процесу в школі, структурним підрозділом навчального закладу, крім того обслуговує вчителів і батьків учнів. Комплектування, вибір методів та форм роботи орієнтовані на навчально – виховне, культурне та суспільне життя школи. Бібліотека будує свою діяльність за схемою: « бібліотекар – учитель – учень».

     Завдання розбудови України  визначають потреби в інтелектуально і творчо  обдарованих громадянах. Вирішити цю проблему покликана система освіти, яка прагне до активного оновлення, формування юних громадян, здатних до генерування нових ідей, пошуку нових технологій і  знань, відродження української національної культури.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

1.   Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу.

2.   Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

3.   Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу

4.   Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.

5.   Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.

6.   Систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового  фонду, основу  якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду  засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».

7.   Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.

8.   Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Запоріжжя, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.

9.   Підвищення авторитету шкільного бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-виховному процесі школи, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекаря, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

     За  минулий навчальний  рік бібліотека сприяла реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально – виховного процесу, вихованню у школярів культури, національної свідомості , шанобливого ставлення до книги як до головного джерела знань. Вихованню інформаційної культури, культури читання, формуванню вміння користування бібліотекою, книгою, її довідковим апаратом, який постійно поповнюється.

   До бібліотеки    записалось за минулий рік всього 490 читача: 434 учнів, вчителів та працівників школи -56       За станом на 1.08.2017 р. фонд учбової літератури нараховує 12700 примірника підручників, основний фонд складає  8012 прим.

  Оперативності та повноті обслуговування сприяла тісна співпраця з філієй бібліотеки ім.. В.В. Маяковського, бібліотеками шкіл Київського району.

  Систематично велась робота з довідково – бібліографічним апаратом. Поповнювався алфавітний та систематичний  каталоги,  і картотека підручників.

   Один    раз на півріччя здійснювалась перевірка   стану підручників. Результати цих  перевірок   відображались в «Екрані збереження підручників».

 Діяльність бібліотеки у 2017-2018 році буде спрямована на:

-          - допомогу      учням в оволодінні знаннями;

-          - удосконалення культури читання учнів, привиття їм   навиків

-             самостійної роботи з книгою;

-             підвищення методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом                       популяризації педагогічної літератури та інформації про неї;

-             виховання     бережливого ставлення   до шкільних підручників;

-            подальший  розвиток інформативної функції шкільної бібліотеки, як  інформаційно – культурного центру школи;

-            організацію різноманітних видів масової роботи з популяризації книги.     

У 2017-2018 навчальному році бібліотека спільно з педагогічним колективом продовжуватиме  втілювати у життя   Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року.  Особливе місце  займе пропаганда     національних традицій в області освіти,  науки, культури. Буде     проведена робота по покращенню складу універсального фонду бібліотеки, його поповненню та зберіганню.

ІІ. Основні показники бібліотечної роботи

Показники роботи

План на 2016-2017

Виконання       плану

План на 2017-2018

Відмітка про виконання

        Читачів усього

490

467

410

 

Відвідувань

3080

4109

3750

 

Книговидача

4120

4180

3700

 

            ІІІ. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовного становлення школяра

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

 

1.1. 

.

 

1.2.

 

1.3.

 

Оформлення  картотеки читацьких формулярів.

Ознайомлення з «Правилами користування бібліотекою та книгою» під час запису до бібліотеки.

Оформити “Щоденник шкільної бібліотеки”.

Організація екскурсій до бібліотеки для першокласників.

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

вересень

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

2.

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

 

 

Індивідуальна робота з читачами:

 

Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури.

 

Проведення консультацій  щодо  вибору      

літератури та бесід про прочитану книгу.

 

 

протягом року

 

протягом року

 

 

 

 

Кочук О.В.

3.

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

3.3.

 

3.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

 

 

 

Взаємодія бібліотеки з педагогічними працівниками:

 

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки: випуск інформаційних списків; інформація про надходження нових підручників, нової програмної та художньої  літератури.

 

Організація проведення «Дня Інформації» для вчителів.

 

Виступи на педрадах з бібліографічними оглядами та оглядами нових публікацій.

Спільна робота шкільної бібліотеки та пед. колективу по збереженню фонду підручників:

-          скласти списки забезпеченості підручників;

-          скласти списки недостатніх підручників;

-          організувати видачу та прийом підручників класним керівникам       1-11 класів;

-          систематично проводити роботу з ліквідацією заборгованості підручників.

 

Проведення разом з вчителями заходів щодо популяризації книги та   читання.

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

жовтень

 

 

протягом року

 

серпень     

 

 

червень

 

травень

 

І-ІV чверть

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

Кочук О.В.

4.

 

4.1.

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

4.5.

 

4.6.

 

 

 

Масова робота з популяризації літератури:

 

Надати допомогу вчителям  у підготовці  та проведенні :

-          шкільних  олімпіад;

-          календарних свят;

-          дискусій та вікторин;

-          циклу етнографічних свят.

 

Взяти участь у проведенні свят:

ü  “Дня вчителя”

ü  “Прощання з букварем”

ü  “Прощання з початковою школою”

ü  “Останній дзвоник”

ü  “Випускний бал”

ü  “Свята в школі”

 

Популяризація літератури   з національного виховання учнів:

 

ü  До Дня Незалежності України

 

ü  До Дня прийняття Конституції України

 

ü   

 

ü  З історії України, культури, традиції та звичаїв нашого народу

 

Розроблення своєчасних виставок до пам’ятних та ювілейних дат.

 

Оформлення краєзнавчого куточка.

 

 

Організація «Тижня дитячої та юнацької книги».

Протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

червень

 

 

за датами календаря

 

 

 

 

грудень

 

березень

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

1.

 

1.1.

 

1.2

 

1.3.

1.3.

ІV. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота.

 

Організація книжкових   виставок та виставок нових надходжень.

Поповнення тематичних папок новими матеріалами.

Виконання  бібліографічних довідок.

 

Проведення бібліотечних уроків:

-          Урок- гра «Подорож до Країни книжок»;

-          «Быть читателем».

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

2.

 

 

2.1.

 

Популяризація бібліотечно-бібліогра-фічних знань.

 

Знайомити читачів з довідковим апаратом бібліотеки:

-          алфавітні та систематичні каталоги;

-          картотеками статей;

-          тематичними картотеками;

-          довідковою літературою (словни-ками, енциклопедіями, довідни-ками).

 

протягом року

 

протягом року

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

3.1.

Краєзнавча робота:

 

 -ведення краєзнавчої картотеки;

  -підготовка інформаційних листів відповідної краєзнавчої тематики.

    

Систематично вести краєзнавчу картотеку, поповнювати новою літературою книжкові виставки “Харків місто мого дитинства”, “Літературна Харківщина”

 

 

протягом року

 

 

протягм року

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

   Кочук О.В.

 

4.

 

 

4.1.

 

 

4.2.

 

 

4.3.

 

 

4.4.

 

 

Ведення довідково-бібліографічного апарату:

 

Систематично вести каталогізацію нової літератури

 

Систематично вести картотеки газетно-журнальних статей

 

Вилучити з СК та АК картки на списану літературу.

 

Оформити картотеку: “Працюємо над єдиною методичною темою”.

 

 

 

 

протягом року

 

протягом року

 

ІІ півріччя

 

 

І півріччя

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

Кочук О.В.

 

 

  Кочук О.В.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

1.5.

V.Формування бібліотечного фонду.

 

Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

 

Продовжити проводити розстановку літератури за таблицями ББК для читачів та юнацьких бібліотек.

 

При надходженні нової літератури проводити облік бібліотечного фонду (сумарний та індивідуальний) технічну обробку, каталогізацію та розміщення всіх видів видань.

Продовжити з метою поповнення фонду новою літературою за позабюджетні кошти, проводити благодійні акції “Шкільній бібліотеці гарну книжку від кожної сім’ї”

 

Оформити своєчасно передплату на періодичні видання.

 

Скласти акти на списання втрачених підручників та художньої літератури.

 

 

 

протягом року

 

 

щодня

 

 

 

система-тично

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

двічі на рік

 

 

І півріччя

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

2.

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

 

2.4.

 

 

 

2.5.

Збереження книжкового фонду:

 

Систематично проводити ремонт літератури

 

Обезпилювати книжковий фонди у санітарні дні.

 

Продовжити серед учнів проводити бесіди по вихованню бережливого ставлення до книги.

 

Розробити до класних куточків пам’ятку по використанню та збереженню підручників.

 

Скласти списки читацької заборгованості, разом з класними керівниками проводити роботу по її ліквідації.

 

 

протягом року

 

щомісяця

 

 

протягом року

 

 

І чверть

 

 

 

червень

 

 

Кочук О.В.

 

Кочук О.В.

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В..

 

 

3.

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

3.3.

 

 

3.4.

 

 

3.5.

 

Робота з фондом підручників:

 

Систематично комплектувати та документувати фонд підручників.

 

Охайно вести “Книгу сумарного обліку фонду підручників”.

 

 

Систематично вести реєстраційну картотеку руху підручників. Доопрацювати картотеку руху підручників електронними картками.

 

Оформити журнали видачі підручників по класам на 2014-2015 рік.

 

Організувати видачу та прийом підручників за графіком.

 

 

 

протягом року

 

протягом року

 

 

протягом року

 

вересень

 

 

вересень, червень

 

 

 

Кочук О.В.

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

VІ. Підвищення кваліфікації. Організаційно - методична робота.

 

Систематично відвідувати семінари шкільних бібліотекарів, методичні об’єднання.

 

Брати участь у районному педагогічному ярмарку.

 

Готувати виступи до педрад з аналізом читацьких формулярів, їх інтересів

 

 

 

щоквртально

 

 

 

ІІ півріччя

 

 

протягом року

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

VІІ. Бібліотечна Рада.

 

Організувати створення Бібліотечної Ради на наступний навчальний рік

 

Продовжити проведення засідань, планування роботи.

 

 

вересень

 

 

протягом року.

 

 

Кочук О.В.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

VІІІ. Робота з активом.

 

Залучати активістів – учнів для допомоги в роботі шкільної бібліотеки, технічної обробки літератури, ремонту книжок, прибирання приміщення бібліотеки, штампування літератури, розставляння книжок, допомоги в проведенні масових заходів.

 

Продовжити допомогу учнів-активістів у проведенні рейдів перевірки підручників.

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

1.

ІX. Робота з батьками.

 

Брати участь у батьківських зборах з

Інформування про стан забезпечення підручниками учнів школи та виховання в учнів бережливого ставлення до підручників.

 

 

протягом року.

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

X.Організаційна робота

бібліотеки з питань зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки.

 

Придбати читацькі формуляри, картки реєстрації підручників, бумагу, щоденник шкільної бібліотеки, журнал обліку видачі підручників.

 

 

 Просити адміністрацію школи пофарбувати лінолеум у читальному залі бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

І чверть

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

 

Кочук О.В.

 

 

 

Зав. бібліотекою                                                                     Кочук О.В.