КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 158 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

 

Посадові інструкції

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора

ХЗШ І-ІІІ ступенів №158

Харківської міської ради

Харківської області

від ”10” січня 2012 р.

 

 

Посадова інструкція № 16

завідуючого бібліотекою

Кочук  О. В.

 

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою і бібліотекаря, положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу підпорядковується безпосередньо директору цього закладу.

1.3. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну професійну освіту.

1.4. У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами відділу управління з питань бібліотечної роботи; правилами організації бібліотечної праці, обліку, інвентаризації; правилами з охорони праці, технічної безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку і даною інструкцією.

II. Завдання та обов'язки

2.1. Організовує роботу бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу, здійснює формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

2.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки  літератури.

2.3. Обслуговує учнів та працівників навчального закладу на абонементі і в читальному залі, організовує і проводить пов'язану з цим роботу, здійснює підбір літератури за вимогою читачів.

2.4. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, працівників загальноосвітнього навчального закладу.                                                                   

2.5. Складає списки літератури на допомогу навчально-виховної роботі закладів освіти.

2.6. Приймає книжкові фонди на відповідальне збереження за актом веде відповідний облік, бере участь в Інвентаризації книжкових фондів, писанні застарілої і зношеної літератури за визначеними причинами та відповідно до існуючих форм.

2.7. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування причиненої шкоди книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) і у зв'язку з нестачею, втратою чи пошкодженням книг.

2.8. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками.

2.9. Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку.

2.10. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

2.11. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.

2.12. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою фор­мою інформації.

2.13. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипо­жежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

2.14. Проходить щорічні медичні огляди.

2.15. Робота зі спеціальними бібліотечними програмами.

2.16. Робота з  електронною картотекою предметних баз данних та аудіовізуальних матеріалів.

2.17. Надання нових послуг медіотеки на базі шкільної бібліотеки.

2.18. Розміщення та своєчасне оновлення  матеріалів на веб-сторінці"Шкільна бібліотека".

2.19. Надання комп'ютерного часу та можливості користування електронною поштою.

III. Права

3. Бібліотекар має право:

 Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

3.1. Контролювати і спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

3.2. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, покладених на бібліотеку, та відповідну до плану роботи школи.

3.3. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регла­ментуючу документацію, що затверджується директором школи.

3.4. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

3.5. Брати участь у керівництві школою згідно з чинним законодавством, у засіданнях педрад школи з правом дорадчого голосу.

IV. Відповідальність

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією бібліотекар несе дисциплінарну   відповідальність у порядку, визначену трудовим законодавством.

4.2. За зумисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу  збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обовязків бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

4.3. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку втрати чи псування книг, прийнятих на збереження та майна згідно договору про повну матеріальну відповідальність, якщо  збитки нанесені не з його вини.

V. Повинен знати

5.1. Основні нормативні документи про освіту, про роботу бібліотек.

5.2. Основи трудового законодавства.

5.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.4. Основні положення закону «Про охорону праці», нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.5. Основні правила вибухонебезпеки і вибухозахисту.

5.6. Основні правила пожежної і електробезпеки.

5.7. Правила гігієни праці і виробничої санітарії.

5.8. Правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

5.9. Правила користування засобами пожежегасіння та індивідуального захисту.

5.10.Шляхи і правила евакуації.

5.11.Вимоги до ведення шкільної бібліотечної документації.

5.12.Форми і методи роботи з читачами різних категорій.

5.13.Засоби популяризації книги і читання.

5.14.Зміст навчально-виховної роботи школи.

VI. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Бібліотекар має спеціальну бібліотечну освіту.

6.2. Забезпечує нормативні вимоги до організації роботи бібліотеки, безпечні умови використання бібліотечного фонду.

6.3. Проходить інструктаж з питань охорони праці і техніки безпеки з підписом у відповідному журналі не рідше двох разів на рік.

6.4. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід загальноосвітніх шкіл.

 

 

Виконавець: заступник директора з НВР, відповідальний за ОП __________________    В.В.Ткач

Погоджено:

 

Головою ПК                                     ____________ Т.О.Лактіонова

Посадову інструкцію отримав ________________О.В.Кочук

 

“10” січня 2012 року